Høringen gjelder kommunal planstrategi for Sør-Odal kommune versjon 1.0 2024-2027.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 10-1 og 11-13 og vedtak i kommunestyret 06.02.2024 gjøres forslag til kommunal planstrategi for Sør-Odal kommune versjon 1.0 2024-2027 og planprogram for revideringen av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 og kommuneplanens arealdel 2013-2024 offentlig.

Høringsperioden er fra 15. februar og til 4. april 2024. Det forventes at planstrategien og planprogram sluttbehandles i kommunestyret 14.05.2024.

Alle dokumenter tilknyttet saken er tilgjengelige her og i innbyggertorget i rådhuset.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller på e-post: postmottak@sor-odal.kommune.no

Høringsfrist: 4. april 2024

Dokumenter i saken