Menighetshuset
Menighetshuset i 2024. Foto: Anne Berit Martinsen

I 1881 ble det gitt midler for å få oppført et bedehus på Skarnes. Tomten ble gitt av Ole Christoffersen og hans far, Engebret Christoffersen, for dette formålet. Han var eier av Café Engebret i Oslo. 

4. juli samme år ble det skrevet byggekontrakt med sagbruksbestyrer Hans Andersen. Kostnaden for bygget og et lite uthus ble satt til 2040 kroner. Urmaker Christoffer Hærnes ga 800 kroner og Torsten Eriksen Njust ga 1200 kroner. Bedehuset ble av giverne gitt for «Brug og disposisjon for den evangelisk-lutherske misjonsvirksomhet». Videre ga Kari og Christoffer Hærnes 600 kroner til et legat «der skal være Bedehusets ugjenkallelige eiendom».

Leif Linnes, Sør-Odal menighetsblad 1993

Skarnes Bedehus ble åpnet 27. november 1881.

Bedehuset ble mye brukt og godt vedlikeholdt i årene framover. Under krigen ble det rekvirert av okkupasjonsmakten. Ved krigens slutt ble det mye å rydde opp og rehabilitere etter de ubudne gjestene. Frivillige stilte opp for rengjøring og reparasjoner.

Leif Linnes, Sør-Odal menighetsblad 1993

Ingeborg Liåsen hadde vært husets pedell i 40 år da hun flyttet ut i 1953. Hun hadde i alle år tatt godt vare på huset. I etterkrigstida og utover 50-tallet ble det gjort interiør- og eksteriørmessige forandringer utført av byggmester Aksel Tørbakken og en medarbeider. Det gamle galleriet ble revet og skilt fra salen. Det ble innredet leilighet i 2. etasje for framtidig pedell, og den gamle kjøkkeninngangen ble erstattet med en høyere og større inngang med trapp opp til leiligheten. Arbeidet ble påkostet av Skarnes Dampsag og Høvleri ved familien Mælum. Dagny og Olaf Mælum ga et piano i 1949, og gaver til interiør og utstyr ble gitt av bygdefolk.

Leif Linnes, Sør-Odal menighetsblad 1993
                       

Skarnes Menighetshus

Utover slutten av 50-tallet pågikk drøfting om påbygg på bedehuset slik at det kunne tas i bruk som interimskirke. Det ble satt ned en komite for planlegging. Byggmester Aksel Tørbakken ble byggeleder sammen med Johan Fredrik Mælum og residerende kapellan Kristoffer Haga.

Den 26. mai 1961 ble det holdt et møte mellom Skarnes kirkeforening og representanter for Skarnes Bedehus. Kirkeforeningen hadde samlet inn penger for kirkebygg på Skarnes og hadde kjøpt Ødegården, gnr. 41, bnr. 12, også kalt Frikken-tomten, for 20.000,-. Avtalen var at eieren, Frøken Breiby, skulle disponere eiendommen til sin død. Sør-Odal kommune hadde planer om å bygge rådhus og var derfor interessert i tomten. Kommunen hadde i mellomtiden kjøpt "Gamle-Ola"-huset med tomt og hadde planer om ekspropriere Frikken-tomta. Kirkeforeningen solgte tomten til kommunen for 40 000 kroner under forutsetning av at kommunen godkjenner ombyggingen av bedehuset og framtidige reguleringer. Kommunen vedtok godkjenningen og ombygging ble igangsatt.

Leif Linnes, Sør-Odal menighetsblad 1993

Skarnes Menighetshus ble vigslet 25. august 1963 av biskop Kristian Schjelderup. Den geistlige prosesjonen som kom inn i en fullsatt pyntet sal, ble ledet av biskop Schjelderup og prost Kirkeberg, etterfulgt av sogneprestene Sæther og Spetalen, residerende kapellan Haga og sogneprest Røken.

Avisutklipp med bilde av proesesjon

Prost Kirkeberg holdt inngangstalen og biskop Schjelderup holdt prekenen. Etter avsluttet gudstjeneste gikk biskopen fram og erklærte Skarnes Menighetshus vigslet til interimkirke. Residerende kapellan Haga leste så ord til kirkevigselen. Ved utgangen kom det inn 650 kroner i offergaver.


Menighetshusets venner

Menighetshuset
Menighetshuset i 2024. Foto: Anne Berit Martinsen

Menighetshusets venner er en etterfølger av Skarnes kirkeforening. I følge et eldre medlem ble det stiftet «for mange år siden». De har ikke noe årstall dokumentert.

Det er menighetshusets venner, som eiere, som står for menighetshusets drift.

Det gamle uthuset ble revet, og garasje med bod ble bygget (årstall?)

Menighetshusets stilling ved kommunens reguleringsplan for Skarnes sentrum

18.02.77 holdes et møte på ordfører Henning Myhrvangs kontor med sogneprest Arne Wilter for Strøm menighetsråd og Johan Fredrik Mælum for Menighetshusets venner. 

På framlagt reguleringsplan datert 28.02.74 ville ny veg ta en del av menighetshuset, hjørnet av alterpartiet. Det viser seg at bygningen er tre meter lenger enn hva som vises i reguleringsplanen. 

På møtet tas det opp om kommunen kan stille en ny tomt til rådighet for et nytt kirkebygg på Skarnes. Igjen er Frikken-tomta aktuell, men de ser også på en tomt på Årbogløkka. Den blir da nær både Skarnes sentrum og Tronbølfeltet, og sees på som beste løsningen.

I tilsvar fra Det Kongelige Kyrkje- og undervisningsdepartement av 04.01.78 tilrådes det bygging på Frikken-tomta. 

Det ble endringer i reguleringsplanen og Skarnes Menighetshus ble bevart. 

I forbindelse med søknad om utvidelse av pedell-leiligheten ser styret over dokumenter for eiendommen og finner at de ikke er eiere av eiendommen. De henstiller da i brev til kommunen 18.05.04 om å få kjøpe eiendommen for kr. 1,-. 

Brev fra styret til formannskapet (PDF, 116KB) 

Det ble vedtatt i formannskapet 01.06.04 og i kommunestyret 15.06.04.

Salg av eiendom (PDF, 162KB) 

Styret i menighetshusets venner sender en forespørsel til kommunen 03.08.04 hvordan kommunen kan ha stått som eiere av tomta. De har da tatt kontakt med kultur- og kirkedepertemantet og fått kopier av diverse brev derfra. 

Brev til kommunen (PDF, 108KB) 

Saksgangen angående eiendommen går videre i kommunen og skjøtet på eiendommen til menighetshusets venner foreligger 25.02.05. 

Kommunen jobber med saken til skjøtet foreligger (PDF, 795KB) 

 

Uthuset ved menighetshuset
Garasje og utebod i 2024. Foto: Anne Berit Martinsen

Kontaktpersoner og kilder:

  • Edel Lilleseth, leder menighetshusets venner.
  • Berit Leithaug Mæhlum, nestleder menighetshusets venner.

Skarnes Bedehus/Skarnes menighetshus har i alle år blitt mye brukt. Misjonsmøter, kirkelige handlinger, søndagsskole, juletrefester og andre tilstelninger. Private kan også leie lokalene for ulike arrangementer.

Innendørs på menighetshuset er det pyntet og dekket på til vårfest
Bilde fra vårfest 25. april 2024. Foto: Edel Lilleseth